Regulamin zakupów sklepu internetowego Feniks AG (feniksag.pl)

§ 1 

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca –  Grzegorz Iwicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: "FENIKS AG" GRZEGORZ IWICKI, ul. Tylna 2, 89-500 Tuchola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5611163225, REGON: 092530284.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną  https://www.feniksag.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności biżuteria.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Biuletyn – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (kontakt@feniksag.pl), formularz kontaktowy w zakładce Kontakt Kontakt”, telefonicznie pod numerem 519 774 711, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sklepu.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 8. Towar posiada cechy probiercze obowiązujące dla srebra na terenie Polski, zatwierdzone przez Główny Urząd Miar.
 9. Każdy Towar srebrny przekraczający wagę 5g cechowany jest przez Państwowy Urząd Probierczy, o czym świadczy nabita cecha urzędu.
 10. Prezentowane na stronie Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają charakter wyłącznie informacyjny.
 11. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 12. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
 13. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 14. W celu umożliwienia korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący musi dokonać Rejestracji. Po Rejestracji kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 15. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do zakładki „Koszyk/Realizuj Zamówienie” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 5. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań), gotówką za pobraniem,
 6. przelewem na konto Sprzedawcy – nr 80203000451110000000715010 (BNP Paribas Bank).
 7. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 8. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Ponadto informacja o kosztach dostawy znajduje się w zakładce Koszt dostawy” na stronie Sklepu. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Koszty te kształtują się następująco:

1) list polecony priorytetowy – 10 zł,

2) odbiór w punkcie - Paczka48 – 10 zł,

3) Pocztex Kurier48 – 10 zł,

4) paczka pocztowa priorytetowa Paczka24 – 13 zł,

5) paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa Paczka24 – 17 zł.

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (co nastąpi mailem) lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem/za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Towar dostarczany jest Kupującemu od 2 do 5 dni roboczych, liczonych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji (w przypadku płatności przy odbiorze), bądź od dnia wpływu należnej kwoty na konto Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem/za pośrednictwem systemu płatności PayU).
 5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
 6. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez Pocztę Polską w formie:listu poleconego priorytetowego, paczki pocztowej priorytetowej, paczki pocztowej priorytetowej pobraniowej, kuriera Pocztex.
 9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 10. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (kontakt@feniksag.pl) lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy. 
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 11. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru na podstawie rękojmi.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się  http://feniksag.pl/wzor_odstapienia_od_umowy.doc tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy. 
 10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 13. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z Biuletynu dostępnego na stronie Sklepu, wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od użytkownika dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zostało wyraźnie wskazane, że danych nie przekazuje.
 6. Kupującemu lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email:  kontakt@feniksag.pl, numer telefonu: 519 774 711 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Zapisując się do Biuletynu informacyjnego w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu)  do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
 8. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Biuletynie informacyjnym wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 9. W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Biuletynu informacyjnego.
 10. Za dodatkową, odrębną zgodą wyrażoną przez Kupującego (lub inny użytkownik) Sprzedawca może wysyłać do Kupujących (lub innych zarejestrowanych użytkowników) oferty promocyjne od partnerów handlowych Sprzedawcy. 
 11. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. http://pl.wikipedia.org/wiki/CiasteczkoTu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu  https://www.feniksag.pl www.feniksag.pl (zakładka Regulamin) i obowiązuje w niniejszej wersji od 23.11.2019 r. Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. do dnia 22.11.2019 r. jest do pobrania tutaj - https://feniksag.pl/content/10-regulamin-2014-2019.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Tak wynika z terminów podanych przy składaniu zamówienia w sekcji „Sposób dostawy”.

List polecony - czas doręczenia 3 dni

Odbiór w punkcie - Paczka48 - czas doręczenia 4-5 dni

Pocztex kurier 48 - czas doręczenia 3-4 dni

Paczka pocztowa - czas doręczenia 2-3 dni

Paczka pocztowa pobraniowa - czas doręczenia 3-4 dni